Tuesday, 25/02/2020 - 07:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 3 Phước Thuận

HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ theo Kế hoạch số 11/KH-PGDĐT ngày 30/1/2019 của Phòng GD&ĐT Tuy Phước v/v thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa”. Trường TH số 3 Phước Thuận xây dựng triển khai thực hiện  như sau:

   PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 3 PHƯỚC THUẬN                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               số:..../KH-TrPT3                                                     

                                                                     Phước Thuận, ngày 30 tháng 1 năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện Phong trào “ Chống rác thải nhựa”

Thực hiện theo Kế hoạch số 168/KH-SGDĐT ngày 25/01/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định về việc thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa”;

Căn cứ theo Kế hoạch số 11/KH-PGDĐT ngày 30/1/2019 của Phòng GD&ĐT Tuy Phước v/v thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa”. Trường TH số 3 Phước Thuận xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

            I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

            1.Mục đích

            - Tuyên truyền hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần và tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư;

            - Nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

            -  Nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật môi trường đối với vấn đề ô nhiễm các sản phẩm nhựa và ni lông.

            2. Yêu cầu

- Việc thực hiện “ Chống rác thải nhựa” của từng Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và gắn liền với công tác giáo dục bảo vệ môi trường nói chung.

- Tất cả Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng vận động người thân hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa và ni lông.

- Tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm đựng bằng các túi, bao bì nilon tại trường học .

            II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN

            1. Đối tượng thực hiện

            Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh vận động gia đình, người thân và cộng đồng cùng hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy.

            2. Nội dung thực hiện

            2.1. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hãy hành động và vận động gia đình, người thân cùng nhau “ không dùng sản phẩm nhựa và túi ni lông sử dụng một lần”;

            2.2. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh về những tác hại của sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy;

            2.3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, góp phần làm thay đổi tích cực hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua các hình thức tổ chức như: tuyên truyền trong giờ chào cờ, treo băng rôn, khẩu hiệu trước cổng trường và trong trường học, phát tài liệu với nội dung liên quan đến nội dung “ Chống rác thải nhựa”.

            2.4. Tăng cường tích hợp giáo dục “ Chống rác thải nhựa” cho học sinh qua các môn học như: Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Đạo đức....

            2.5. Tuyên truyền Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh không sử dụng sản phẩm nhựa, túi ni lông trong trường học.

            2.6. Sẽ có hình thức xử lý nghiêm với các trường hợp cố tình vi phạm và vứt sản phẩm nhựa, túi ni lông trước cổng trường và trong sân trường.

            III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

            - Kế hoạch được thực hiện từ ngày 31/1/2019 đến xuyên suốt năm học 2018-2019

            - Báo cáo kết quả thực hiện đợt 1 về Phòng GD&ĐT trước ngày 06/04/2019

            - Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Phòng GD&ĐT trước ngày 25/7 hàng năm.

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Căn cứ vào kế hoạch này đề nghị tất cả các bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện để Phong trào đạt kết quả tốt nhất.

            2. Nhà trường sẽ tiếp tục tuyên truyền và bồi dưỡng cho tất cả cán bộ, giáo viên nhân viên về công tác bảo về môi trường, chống rác thải nhựa và túi ni lông theo chương trình và kế hoạch của Phòng GD&ĐT.

Nơi nhận:                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- CBGV,NV

- Lưu: VT,TPTĐ

                                                                                                    

                                                                                                    Võ Ngọc Hải

  

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 11
Tháng 02 : 447
Năm 2020 : 741