Tuesday, 25/02/2020 - 06:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 3 Phước Thuận

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊNH VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH

Căn cứ công văn số 158/PGDĐT-VP ngày 24/10/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2018-2019

Căn cứ kế hoạch năm học và điều kiện thưc tiễn của nhà trường,Trường TH số 3 Phước Thuận xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị & công tác học sinh học năm học 2018-2019 đạt  kết quả như sau: (xem phần nội dung) 

PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC

TRƯỜNG TH SỐ 3 PHƯỚC THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số …/BC-TrPT3

Phước Thuận, ngày 15 tháng 05năm 2019

 

 

 

 

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH

  NĂM HỌC 2018-2019

 

 

 

    Căn cứ công văn số 158/PGDĐT-VP ngày 24/10/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2018-2019

Căn cứ kế hoạch năm học và điều kiện thưc tiễn của nhà trường,Trường TH số 3 Phước Thuận xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị & công tác học sinh học năm học 2018-2019 đạt  kết quả như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH:

1. Thuận lợi:

- Học sinh có tinh thần học tập tốt, chăm ngoan, lễ phép với thầy cô giáo và người lớn tuổi.

2. Khó khăn:

- Các em học sinh còn rụt rè, chưa mạnh dạn trong sinh hoạt tập thể, ngoại khóa.

-  Một số học sinh có hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, các em phải ở với ông bà.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

2. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động câu lạc bộ, tư vấn tâm lý.

3. Chú trọng giáo dục giá trị chuẩn mực, văn hóa ứng xử trong trường học; xây dựng cảnh quang môi trường xanh – sạch – đẹp – an toàn.

4. Củng cố, phát triển, kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, tư vấn, phòng chống dịch bệnh đối với học sinh. Tích cực triển khai công tác bảo hiểm y tế trong học sinh.

III. KẾT QUẢ

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học chính trị cho cán bộ, giáo viên và sinh hoạt tập thể đầu năm học cho học sinh theo kế hoạch của Ngành.

- Tuyên dương các tấm gương học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong học sinh.

2. Công tác quản lý học sinh

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2018 – 2019; tập trung giáo dục tuyên truyền đầu năm học, tháng an toàn giao thông (tháng 9), các dịp nghỉ lễ, Tết; giảng dạy chuyên đề ”An toàn giao thông; Quyền và bổn phận trẻ em”...

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa.

- Thực hiện nhiệm vụ giáo dục pháp luật bằng dạy học tích hợp liên môn.

b) Giáo dục phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường; xây dựng trường học an toàn, xanh – sạch – đẹp.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy đầu năm học, sau kỳ nghỉ Tết.

- Phối hợp giữa nhà trường và Công an phường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

- Trang bị những hiểu biết cần thiết để phát huy hiệu quả tích cực và hạn chế những mặt trái khi sử dụng các hoạt động Internet, mạng oline; tăng cường tuyên truyền nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng Internet nhằm thực hiện biện pháp phòng ngừa, giúp học sinh có thêm kiến thức khi sử dụng thông tin trên môi trường mạng.

- Phát động phong trào thi đua xây dựng trường học: "xanh – sạch – đẹp – an toàn", "trường học thân thiện, học sinh tích cực";

- Tăng cường công tác quản lý học sinh bán trú.

c) Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và hoạt động ngoại khóa văn hóa, thể thao.

- Triển khai Kế hoạch số 50/KH-PGDĐT ngày 06/04/2016 của Phòng GD&ĐT triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” bằng những chương trình, nội dung và kế hoạch hoạt động cụ thể; triển khai sử dụng có hiệu quả bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh TH” trong hoạt động dạy, học.

- Bố trí sắp xếp thời gian tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống trong chương trình học 2 buổi/ngày một cách có hiệu quả, hợp lí.

- Thành lập bộ phận tư vấn tâm lý cho học sinh, bố trí cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn tâm lý.

- Tổ chức ngày hội văn hóa đọc.

- Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh; tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Tổ chức tham quan các di tích lịch sử, di tích văn hóa. Tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện nhân đạo.

3. Công tác y tế trường học

 a)- Củng cố, phát triển, kiện toàn và tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động y tế trường học tại các cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016.

- Tăng cường việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục theo quy định của Luật trẻ em, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

b) Phối hợp với các trạm y tế tại phường tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học và các dịch bệnh mới xuất hiện theo các công điện, văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch, bệnh do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đảm bảo phát hiện sớm, không để xảy ra dịch bệnh trong trường học và không để dịch lây lan trên diện rộng; xử lý môi trường theo hướng dẫn của ngành Y tế. Tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.

c) Thực hiện các quy định về an toàn trường học:

- Triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn theo Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở giáo dục theo Thông tư liên tịch số 08/2008/BYT-BGDĐT ngày 08/7/2008 của liên Bộ Y tế và Bộ GDĐT; Các quy định về hoạt động Chữ Thập đỏ trong trường học theo Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, loại bỏ các vật dụng có thể gây tai nạn đối với trẻ em, học sinh (tường, rào, lan can, cầu thang, bàn ghế...), tăng cường giáo dục học sinh kỹ năng phòng, tránh các loại hình tai nạn thương tích trong môi trường nhà trường và ngoài cộng đồng.

e) Tổ chức các hoạt động tư vấn và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; giáo dục dân số, giáo dục giới tính, phòng, chống HIV/AIDS...

g) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và giám sát chặt chẽ các hoạt động của công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2016-2020, chú trọng việc xây dựng, sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trong trường học.

-  100% học sinh không vi phạm pháp luật, vi phạm những quy định về giao thông đường bộ.

- 100% các lớp không có bạo hành trẻ và bạo lực học đường.

-  100% không có học sinh bị tai nạn đuối nước.

- Tổ chức mô hình Câu lạc bộ và hoạt động có hiệu quả nhằm góp phần nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.

- 100% các lớp học thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường, lớp an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp”.

- Thực hiện tốt công tác Y tế trường học và phấn đấu tham gia bảo hiểm y tế học sinh đạt 100%.

- Đảm bảo trường đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

- 100% lớp học sinh thực hiện các quy định về vệ sinh tr­ường học, nước sạch và vệ sinh môi trư­ờng.

         Trên đây là nôi dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị & công tác học sinh năm học 2018-2019  

   Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (báo cáo)

- Lưu:VT-TPTĐ.

                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 11
Tháng 02 : 447
Năm 2020 : 741