Monday, 20/01/2020 - 19:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 3 Phước Thuận

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC

 

PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 3 PHƯỚC THUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …./QĐ-TrPT3

Phú Thượng, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 3 PHƯỚC THUẬN

 

- Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ công văn số 182/KH-PGDĐT ngày 29/3/2017 của phòng GD&ĐT Tuy Phước về kế hoạch phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội năm học 2016-2017;

- Theo đề nghị của Hội đồng trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường Tiểu học số 3 Phước Thuận gồm các ông ( bà ) có tên sau:

 

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm quán triệt tốt các nội dung chỉ đạo về công tác phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội của cấp trên để xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai cho tất cả CB-GV-NV thực hiện và đồng thời theo dõi, giám sát, nhắc nhở đến từng đồng chí thực hiện tốt nội dung về công tác phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội.

 

Điều 3. Các ông ( bà ) tổ trưởng chuyên môn, bộ phận và tất cả các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo;

- Như điều 1 (t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Võ Ngọc Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ TỆN NẠN XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018

 

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công

1

Võ Ngọc

Hải

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Phan Văn

Bản

P. Hiệu trưởng

Phó ban trực

3

Ngô Sỹ

Nhân

CTCĐ

Phó ban

 

Đào Thị Anh

Tuyền

GV- TPT

Thành viên-Thư kí

4

Nguyễn Văn

Trí

TB TTND-TTCM

Thành viên

5

Đoàn Thị Phương

Hồng

Bí thư chi đoàn

Thành viên

6

Hồ Thị Lệ

Huyên

TTCM – Khối 1

Thành viên

8

Nguyễn Thị Xuân

Hiền

TTCM – Khối 2,3

Thành viên

9

Nguyễn Đức

Toàn

TPCM – Khối 4,5

Thành viên

10

14 giáo viên

 

Chủ nhiệm lớp

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 3 PHƯỚC THUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …./KH-TrPT3

Phước Thuận , ngày 30 tháng 9 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC

----------------------

 

Thực hiện Kết luận số 364/SGDĐT-CTTT-HSSV ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo tại Hội thảo khoa học phòng chống bạo lực học đường;

Căn cứ công văn số 164/UBND-GD ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học; đồng thời không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường học thực hiện tốt công tác ngăn ngừa, phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội;

Thực hiện công văn số 182/KH-PGDĐT ngày 29/3/2017 của phòng GD&ĐT Tuy Phước về kế hoạch phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội năm học 2016-2017;

Trường Tiểu học số 3 Phước Thuận xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội năm học 2016-2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng bạo lực học đường và những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống của nhà giáo và học sinh trong và ngoài trường học;

Không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế nhà trường. Chủ động, giữ gìn danh dự của nhà trường và có hành vi, đạo đức, lối sống lành mạnh trong mối quan hệ giữa thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm để góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn; tiếp tục tổ chức hoạt động có hiệu quả phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực và các phong trào thi đua khác của Ngành.

2. Yêu cầu:

Công tác “phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội” phải được tuyên truyền, giáo dục và tổ chức triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh (PHHS). Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học và cũng là căn cứ để đánh giá thi đua đối với tập thể, cá nhân học sinh cũng như cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với công an và các tổ chức, đoàn thể các xã, thị trấn để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC

1. Công tác chỉ đạo, quản lý

Chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nội dung theo tinh thần Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020; Chỉ thị 1537/ CT-BGD ĐT ngày 5/5/2014 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Thực hiện có hiệu qủa phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động: “Mỗi Thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; trong nhà trường.

2. Các nội dung cần tăng cường thực hiện đối với nhà trường

2.1. Tiếp tục triển khai quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của Ngành, của Huyện ủy; việc triển khai cần phải được xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nội dung, thời gian thực hiện, người thực hiện, hình thức tổ chức thực hiện và thủ trưởng đơn vị phải phê duyệt kế hoạch, đôn đốc theo dõi kiểm tra thường xuyên.

2.2. Nhà trường xây dựng kế hoạch nội dung thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Cụ thể trong năm học 2016- 2017 tập trung vào các nội dung sau:

+ Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt; thực hiện việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường.

+ Thực hiện và duy trì hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; tổ chức hướng dẫn và tập thể dục giữa giờ cho học sinh tiểu học, hô khẩu ngữ sau tập thể dục.

+ Quy định việc tổ chức cho học sinh tiểu học, trực tiếp lao động vệ sinh trường lớp và các công trình trong khuôn viên nhà trường.

+ Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học được phổ biến tới toàn thể CB, GV, NV và HS.

+ Xây dựng các nội dung hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh dưới nhiều hình thức.

2.3. Nhà trường duy trì hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh, thành lập Tổ tư vấn tâm lý là bộ phận thường trực tham mưu với Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và đưa ra phương pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp đối với đơn vị mình. Lập hồ sơ theo dõi những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh cá biệt, học sinh có vấn đề cần giúp đỡ về tâm lý…(Thông tin do GVCN cung cấp).

2.4. Tăng cường công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với GVCN lớp, GV bộ môn; tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời; khi phát hiện biểu hiện tâm lý và dấu hiệu bạo lực cẩn phối hợp kịp thời với gia đình học sinh để phối hợp giải quyết.

2.5. Nhà trường căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 17/11/2015 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong các trường học để xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thị trấn về công tác an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội.

2.6. Tổ chức ký cam kết giữa GVCN, Cha mẹ học sinh và Học sinh về việc “Nói không với hành vi bạo lực học đường” kèm theo các quy định xử lý cụ thể.

2.7. Quán triệt trong giáo viên, cán bộ, nhân viên việc thực hiện đạo đức nhà giáo. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng bạo lực, bạo hành học sinh, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học trong tất cả các cấp học.

3. Các giải pháp phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học.

3.1. Giáo dục đạo đức qua thực hiện các nội quy, quy định trong nhà trường:

- Tăng cường việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh, thực hiện sống và làm việc theo pháp luật.

- Tổ chức cho học sinh được học tập, thảo luận, ký cam kết về nội quy, quy định của nhà trường về quyền và nhiệm vụ của người học sinh theo quy định của Điều lệ trường tiểu học. Giao cho GVCN các lớp thông qua sinh hoạt cuối tuần…. để thường xuyên tuyên truyền về nội quy, quy định của nhà trường. Đặc biệt quan tâm chú ý như:

+ Nghiêm cấm học sinh gây g đánh nhau, kéo băng kết nhóm với thanh thiếu niên ngoài nhà trường.

+ Nghiêm cấm việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và các loại hung khí có khả năng gây sát thương cao.

+ Nghiêm cấm việc tự ý tổ chức đi chơi, tham quan, tắm ao hồ, sông suối, tham gia các trò chơi nguy hiểm, kích động bạo lực.

+ Nghiêm cấm tham gia đánh bài bạc, cá độ và các tệ nạn xã hội…

- Thành lập và duy trì tốt hoạt động đội cờ đỏ nhằm thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy định của học sinh hàng ngày. Cụ thể:

+ Việc chấp hành về nề nếp, trang phục, đầu tóc, giày dép….

+ Phát hiện và ngăn ngừa học sinh mang hung khí đến trường

+ Kiểm tra chuẩn bị bài của học sinh…

- Phối hợp với PHHS: Thông qua hội nghị PHHS đầu năm, nhà trường phổ biến và triển khai tới toàn thể PHHS những nội quy, quy định của nhà trường có liên quan đến học sinh.

Lập hồ sơ theo dõi đối với những học sinh thường xuyên vi phạm nội quy. Thông tin kịp thời tới gia đình học sinh để phối kết hợp trong việc giáo dục những học sinh vi phạm kỉ luật.

- Phối hợp với chính quyền địa phương: Phối hợp với công an địa phương để tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về các nội dung liên quan tới bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Phối hợp với chính quyền địa phương, cung cấp danh sách những học sinh vi phạm cho cơ quan chức năng để phối hợp giáo dục và có sự răn đe khi cần thiết.

Thông báo về nơi cư trú với những trường hợp học sinh chây ỳ trong rèn luyện, thường xuyên vi phạm kỷ luật để nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục con em.

Đề nghị với Chính quyền địa phương phải có sự quản lí tốt các điểm kinh doanh internet ở gần khu vực trường học. Cần có biện pháp bắt buộc chủ tiệm internet cam kết không được cho học sinh chơi game hoặc chơi game qua đêm và vào giờ hành chính.

3.2. Giáo dục đạo đức thông qua rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh

- Tăng cường hoạt động ngoại khóa về giáo dục kỹ năng sống cho HS thông qua hoạt động GDNGLL cụ thể là:

+ Các em cần được rèn luyện kĩ năng giao tiếp để hạn chế những câu nói gây mất lòng bạn bè.

+ Rèn luyện kĩ năng ứng xử để các em có những hành động thấu tình đạt lý, đạt tới giá trị nhân văn cao nhất.

+ Rèn luyện kĩ năng kiềm chế cảm xúc để các em biết kiềm nén, biết sống bao dung độ lượng với mọi người.

+ Thường xuyên tổ chức các hoạt động VHVN- TDTT để tạo sân chơi lành mạnh, tạo dựng môi trường học tập gần gũi, thân thiện. Thông qua đó để giáo dục lòng nhân ái, trang bị các kỹ năng sống cần thiết, kỹ năng ứng xử và giải quyết các tình huống trong học tập, sinh hoạt hàng ngày.

3.3. Phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên và vai trò các đoàn thể

- GVCN nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của từng học sinh để có thể chia sẻ những khó khăn với học sinh, để an ủi và động viên các em vượt khó vươn lên. Đặc biệt chú ý những học sinh có điều kiện và hoàn cảnh như: gia đình quá khó khăn, học sinh mồ côi, học sinh mà bố mẹ có mâu thuẫn, rạn nứt tình cảm…

- GVCN phối hợp với giáo viên bộ môn nắm được tính cách từng em, gần gũi, động viên về tinh thần, chia sẻ khó khăn với các em. Với những học sinh thường hay gây g với bạn GVCN nên tìm hiểu hoàn cảnh, tâm lý và phối hợp với giáo viên bộ môn, ban cán sự lớp gần gũi hơn, xóa được mặc cảm.

- BGH cần quan tâm đến việc quản lý học sinh: Thường xuyên thông báo tình hình của học sinh tới PHHS về: ý thức kỷ luật, thái độ học tập, kết quả học tập, rèn luyện của các em, phối hợp phụ huynh thường xuyên kiểm tra bài học của con em mình. Khi học sinh có biểu hiện vi phạm kỷ luật như bỏ học, mâu thuẫn với nhau, nhà trường cần nắm bắt kịp thời để xử lý nghiêm khắc.

- Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Đội TNTP Hồ Chí Minh: Duy trì tốt các hoạt động Đoàn, Đội như hoạt động đầu giờ, giữa giờ, đầu tuần, cuối tuần… theo dõi những học sinh các biệt trong việc thực hiện các nề nếp để kịp thời giáo dục. Tổ chức Đoàn, Đội tạo những sân chơi bổ ích, đa dạng, phong phú để lôi kéo các em tham gia tạo sự đoàn kết trong học sinh

- Tổ chức Công đoàn: Phối hợp với chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Tăng cường các hình thức thi đua khen thưởng để tuyên dương, khen thưởng những gương người tốt việc tốt. Qua đó giáo dục được học sinh.

- Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động:

+ Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung” trong nhà trường.

+ Tạo môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng, văn minh. Giáo viên phải hiểu được tâm sinh lí của học sinh, biết kìêm chế, tuyệt đối không được dùng bạo lực, ngôn ngữ xúc phạm đối với học sinh, ngay cả với những học sinh vi phạm kỉ luật. Các thầy, các cô phải luôn là tấm gương sáng để học sinh tin tưởng, học tập noi theo.

+ Nhà giáo không được dùng bạo lực nhưng cũng không được phép bất lực trước học sinh cá biệt, phải biết dùng tình thương để cảm hóa các em, không được có thành kiến cũng như sử dụng biện pháp kỷ luật quá nghiêm khắc đối với học sinh.

3.4. Khen thưởng - Kỉ luật

- Gắn các nội dung phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội với các tiêu chí bình xét thi đua của cán bộ, giáo viên.

- Đối với học sinh: Trong các đợt tổng kết thi đua, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp cần phải tuyên dương những gương tốt trong học tập cũng như thực hiện các nề nếp. Đồng thời nghiêm khắc kiểm điểm những trường hợp học sinh hay vi phạm khuyết điểm để làm gương cho những học sinh khác.

- Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, nêu gương tốt có phần thưởng xứng đáng để học sinh phấn đấu, đặc biệt là những tấm gương học sinh vượt khó học giỏi qua trong năm học.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Nhà trường xây dựng các văn bản, kế hoạch thực hiện, tăng cường công tác quản lý giáo dục học sinh, phát hiện ngăn chăn kịp thời hiện tượng bạo lực học đường; Tăng cường công tác tham mưu với Phòng GD&ĐT, chính quyền địa phương; phối hợp với các ban ngành đoàn thể các lực lượng xã hội để từng bước ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường và tệ nạn xã hội.

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý giáo dục, ngăn chặn bạo lực học đường và tệ nạn xã hội tại nhà trường.

- Các tổ khối chuyên môn, tổ chức Đoàn, Đội thống nhất kế hoạch lồng ghép nội dung giáo dục nội dung phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội phù hợp trong các môn học và hoạt động NGLL.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (báo cáo)

- UBND xã (báo cáo),

- Các thành viên trong BCĐ,

- Lưu VT – HT .

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Võ Ngọc Hải

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 3 PHƯỚC THUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …./KH-TrPT3

Phước Thuận , ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC

----------------------

 

Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ qui định về môi trường giáo dục an toàn ,lành mạnh , thân thiện ,phòng ,chống bạo lực học đường ;Công văn số 4893/BGDĐT – GDCTHSSV ngày 18/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình thực hiện đánh giá công tác phòng , chống bạo lực học đường ; Công Văn số 1973/SGDĐT –GDTrH ngày 23/10/2017 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống bạo lực học đường .

Trường Tiểu học số 3 Phước Thuận báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường trong thời gian qua như sau như sau:

I. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC

1. Về công tác chỉ đạo, quản lý

Nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nội dung theo tinh thần Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020; Chỉ thị 1537/ CT-BGD ĐT ngày 5/5/2014 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Thực hiện có hiệu qủa phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động: “Mỗi Thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; trong nhà trường.

2. Các nội dung đã thực hiện trong nhà trường

2.1. Nhà trường xây dựng kế hoạch nội dung thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Cụ thể tập trung vào các nội dung sau:

+ Thực hiện tốt phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt; thực hiện việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường.

+ Thực hiện và duy trì tốt hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; tổ chức hướng dẫn và tập thể dục giữa giờ cho học sinh tiểu học, hô khẩu ngữ sau tập thể dục.

+ Quy định việc tổ chức cho học sinh tiểu học, trực tiếp lao động vệ sinh trường lớp và các công trình trong khuôn viên nhà trường.

+ Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học được phổ biến tới toàn thể CB, GV, NV và HS.

+ Xây dựng các nội dung hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh dưới nhiều hình thức.

2.2. Nhà trường duy trì hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh, thành lập Tổ tư vấn tâm lý là bộ phận thường trực tham mưu với Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và đưa ra phương pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp đối với đơn vị mình. Lập hồ sơ theo dõi những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh cá biệt, học sinh có vấn đề cần giúp đỡ về tâm lý…(Thông tin do GVCN cung cấp).

2.3. Tăng cường công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với GVCN lớp, GV bộ môn; tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời; khi phát hiện biểu hiện tâm lý và dấu hiệu bạo lực cẩn phối hợp kịp thời với gia đình học sinh để phối hợp giải quyết.

2.4. Nhà trường căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 17/11/2015 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong các trường học để xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thị trấn về công tác an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội.

2.5. Tổ chức ký cam kết giữa GVCN, Cha mẹ học sinh và Học sinh về việc “Nói không với hành vi bạo lực học đường” kèm theo các quy định xử lý cụ thể.

2.6. Quán triệt trong giáo viên, cán bộ, nhân viên việc thực hiện đạo đức nhà giáo. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng bạo lực, bạo hành học sinh, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học trong toàn trường .

3. Các giải phápđã thực hiện việc phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học.

3.1. Giáo dục đạo đức qua thực hiện các nội quy, quy định trong nhà trường:

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh, thực hiện sống và làm việc theo pháp luật.

- Tổ chức cho học sinh được học tập, thảo luận, ký cam kết về nội quy, quy định của nhà trường về quyền và nhiệm vụ của người học sinh theo quy định của Điều lệ trường tiểu học. Giao cho GVCN các lớp thông qua sinh hoạt cuối tuần…. để thường xuyên tuyên truyền về nội quy, quy định của nhà trường. Đặc biệt quan tâm chú ý như:

+ Nghiêm cấm học sinh gây g đánh nhau, kéo băng kết nhóm với thanh thiếu niên ngoài nhà trường.

+ Nghiêm cấm việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và các loại hung khí có khả năng gây sát thương cao.

+ Nghiêm cấm việc tự ý tổ chức đi chơi, tham quan, tắm ao hồ, sông suối, tham gia các trò chơi nguy hiểm, kích động bạo lực.

+ Nghiêm cấm tham gia đánh bài bạc, cá độ và các tệ nạn xã hội…

- Thành lập và duy trì tốt hoạt động đội cờ đỏ nhằm thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy định của học sinh hàng ngày. Cụ thể:

+ Việc chấp hành về nề nếp, trang phục, đầu tóc, giày dép….

+ Phát hiện và ngăn ngừa học sinh mang hung khí đến trường

+ Kiểm tra chuẩn bị bài của học sinh…

- Phối hợp với PHHS: Thông qua hội nghị PHHS đầu năm,giữa năm và cuối năm nhà trường phổ biến và triển khai tới toàn thể PHHS những nội quy, quy định của nhà trường có liên quan đến học sinh.

Lập hồ sơ theo dõi đối với những học sinh thường xuyên vi phạm nội quy. Thông tin kịp thời tới gia đình học sinh để phối kết hợp trong việc giáo dục những học sinh vi phạm kỉ luật.

- Phối hợp với chính quyền địa phương: Phối hợp với công an địa phương để tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về các nội dung liên quan tới bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Phối hợp với chính quyền địa phương, cung cấp danh sách những học sinh vi phạm cho cơ quan chức năng để phối hợp giáo dục và có sự răn đe khi cần thiết.

Thông báo cho PHHS với những trường hợp học sinh chay ỳ trong rèn luyện, thường xuyên vi phạm kỷ luật để nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục con em.

Đề nghị với Chính quyền địa phương phải có sự quản lí tốt các điểm kinh doanh internet ở gần khu vực trường học. Cần có biện pháp bắt buộc chủ tiệm internet cam kết không được cho học sinh chơi game hoặc chơi game qua đêm và vào giờ hành chính.

3.2. Giáo dục đạo đức thông qua rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh

- Tăng cường hoạt động ngoại khóa về giáo dục kỹ năng sống cho HS thông qua hoạt động GDNGLL cụ thể là:

+ Các em cần được rèn luyện kĩ năng giao tiếp để hạn chế những câu nói gây mất lòng bạn bè.

+ Rèn luyện kĩ năng ứng xử để các em có những hành động thấu tình đạt lý, đạt tới giá trị nhân văn cao nhất.

+ Rèn luyện kĩ năng kiềm chế cảm xúc để các em biết kiềm nén, biết sống bao dung độ lượng với mọi người.

+ Thường xuyên tổ chức các hoạt động VHVN- TDTT để tạo sân chơi lành mạnh, tạo dựng môi trường học tập gần gũi, thân thiện. Thông qua đó để giáo dục lòng nhân ái, trang bị các kỹ năng sống cần thiết, kỹ năng ứng xử và giải quyết các tình huống trong học tập, sinh hoạt hàng ngày.

3.3. Phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên và vai trò các đoàn thể

- GVCN nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của từng học sinh để có thể chia sẻ những khó khăn với học sinh, để an ủi và động viên các em vượt khó vươn lên. Đặc biệt chú ý những học sinh có điều kiện và hoàn cảnh như: gia đình quá khó khăn, học sinh mồ côi, học sinh mà bố mẹ có mâu thuẫn, rạn nứt tình cảm…

- GVCN phối hợp với giáo viên bộ môn nắm được tính cách từng em, gần gũi, động viên về tinh thần, chia sẻ khó khăn với các em. Với những học sinh thường hay gây g với bạn GVCN nên tìm hiểu hoàn cảnh, tâm lý và phối hợp với giáo viên bộ môn, ban cán sự lớp gần gũi hơn, xóa được mặc cảm.

- BGH cần quan tâm đến việc quản lý học sinh: Thường xuyên thông báo tình hình của học sinh tới PHHS về: ý thức kỷ luật, thái độ học tập, kết quả học tập, rèn luyện của các em, phối hợp phụ huynh thường xuyên kiểm tra bài học của con em mình. Khi học sinh có biểu hiện vi phạm kỷ luật như bỏ học, mâu thuẫn với nhau, nhà trường cần nắm bắt kịp thời để xử lý nghiêm khắc.

- Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Đội TNTP Hồ Chí Minh: Duy trì tốt các hoạt động Đoàn, Đội như hoạt động đầu giờ, giữa giờ, đầu tuần, cuối tuần… theo dõi những học sinh các biệt trong việc thực hiện các nề nếp để kịp thời giáo dục. Tổ chức Đoàn, Đội tạo những sân chơi bổ ích, đa dạng, phong phú để lôi kéo các em tham gia tạo sự đoàn kết trong học sinh

- Tổ chức Công đoàn: Phối hợp với chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Tăng cường các hình thức thi đua khen thưởng để tuyên dương, khen thưởng những gương người tốt việc tốt. Qua đó giáo dục được học sinh.

- Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động:

+ Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung” trong nhà trường.

+ Tạo môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng, văn minh. Giáo viên phải hiểu được tâm sinh lí của học sinh, biết kìêm chế, tuyệt đối không được dùng bạo lực, ngôn ngữ xúc phạm đối với học sinh, ngay cả với những học sinh vi phạm kỉ luật. Các thầy, các cô phải luôn là tấm gương sáng để học sinh tin tưởng, học tập noi theo.

+ Nhà giáo không được dùng bạo lực nhưng cũng không được phép bất lực trước học sinh cá biệt, phải biết dùng tình thương để cảm hóa các em, không được có thành kiến cũng như sử dụng biện pháp kỷ luật quá nghiêm khắc đối với học sinh.

3.4. Khen thưởng - Kỉ luật

- Gắn các nội dung phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội với các tiêu chí bình xét thi đua của cán bộ, giáo viên.

- Đối với học sinh: Trong các đợt tổng kết thi đua, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp cần phải tuyên dương những gương tốt trong học tập cũng như thực hiện các nề nếp. Đồng thời nghiêm khắc kiểm điểm những trường hợp học sinh hay vi phạm khuyết điểm để làm gương cho những học sinh khác.

- Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, nêu gương tốt có phần thưởng xứng đáng để học sinh phấn đấu, đặc biệt là những tấm gương học sinh vượt khó học giỏi qua trong năm học.

 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.

  • Từ năm học 2011- 2012 đến năm học 2016- 2017 Trường TH số 3 Phước Thuận , không có trường hợp nào vi phạm “Bạo lực học đường” được UBND xã Phước Thuận quyết định công nhận Trường TH số 3 Phước Thuận đạt “Trường học đảm bảo An toàn về An ninh trật tự và phòng chống bạo lực học đường” hàng năm .
  • Số liệu thống kê từ từ năm học 2011 -2012 đến năm học 2016 -2017 “ Có biểu mẫu đính kèm”

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (báo cáo)

- UBND xã (báo cáo),

- Các thành viên trong BCĐ,

- Lưu VT – HT .

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Võ Ngọc Hải

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 62
Hôm qua : 10
Tháng 01 : 185
Năm 2020 : 185