Monday, 20/01/2020 - 19:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 3 Phước Thuận

CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-PGDĐT-TTr ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2018-2019;

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019 của trườngTiểu học số 3 Phước Thuận;

Trường Trường Tiểu học số 3 Phước Thuận báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019 như sau:

 

PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 3 PHƯỚC THUẬN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                       

                Số:       /BCKT-TrPT3                            Phước Thuận, ngày 14 tháng05năm2019

 

BÁO CÁO

SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ

NĂM HỌC  2018-2019

 

 
 

 

- Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-PGDĐT-TTr ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2018-2019;

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019 của trườngTiểu học số 3 Phước Thuận;

Trường Trường Tiểu học số 3 Phước Thuận báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019 như sau:

I.Khái quát tình hình (đặc điểm tình hình: thuận lợi, khó khăn,việc xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức lực lượng kiểm tra)

1.Thuận lợi: Có xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ từ đầu năm; Triển khai thực hiện thường xuyên theo kế hoạch công tác tháng; Có đủ lực lượng tham gia kiểm tra nội bộ theo từng nội dung công việc được phân công theo nhiệm vụ đầu năm cho từng thành viên.

2.Khó khăn: Thời tiết diễn biến khá phức tạp, mưa lụt kéo dài làm cho tiến độ thực hiện kế hoạch bị chậm lại. Nhân sự có nhiều biến động; Lực lượng kiểm tra mơí thiếu kinh nghiệm; một số một đặc thù (Môn chuyên) phải nhờ giáo viên trường bạn đến kiểm tra; công tác kiểm tra nội bộ không có chế độ bồi dưỡng.

 

II. Kết quả kiểm tra (báo cáo kết quả các lĩnh vực đã thực hiện kiểm tra trong năm học )

1. Kiểm tra giáo viên:

 - Nội dung kiểm tra: Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống; Công việc được giao  theo vị trí việc làm bao gồm: Kiểm tra trình độ nghiệp vụ sư phạm; Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn như : Thực hiện chương trình; Giáo án; chấm chữa bài kiểm tra; Hồ sơ sổ sách chuyên môn; Thực hành thí nghiệm;Tham gia các hoạt động chuyên môn; Công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng; Thực hiện các quy định về  dạy thêm học thêm...

Kết quả kiểm tra:

- Đạo đức Nhà giáo và đạo đức Cán bộ,CC,VC,NLĐ

+ Số lượng: 26/26, đạt tỉ lệ  100%, trong đó xếp loại Tốt: 26/26, đạt tỉ lệ 100%

- Kiểm tra công tác chủ nhiệm:

Số lượng 13/13 giáo viên chủ nhiệm lớp đạt 100%, trong đó xếp loại tốt 10/13, đạt tỉ lệ 76,9%; Khá  3/13 đạt tỉ lệ 23,1%

- Kiểm tra hoạt động dạy học bao gồm ( Dự giờ, hồ sơ sổ sách, quy chế chuyên môn, công tác bồi dưỡng thường xuyên).

Số lượng: 19/19 giáo viên, đạt tỉ lệ 100%, trong đó xếp loại tốt 16/19 đạt tỉ lệ 84,2%; Khá 3/19 15,8%

 

- Thành phần tham gia kiểm tra: Lãnh đạo trường (Hiệu trưởng hoặc hiệu phó) ; Tổ trưởng chuyên môn; Tổ trưởng văn phòng, Ban thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể.

 - Thời gian thực hiện và kết thúc: Từ tháng 10/2018 đến 30/04/2019

 - Kết quả : Chỉ tiêu thực hiện đạt 100% kế hoạch.

 

2. Kiểm tra họat động của tổ, khối chuyên môn, tổ văn phòng

- Tổng số tổ đã kiểm tra: 4 tổ ;   Số lần kiểm tra /tổ : 2lần /tổ

            Nội dung kiểm tra:

Thiết lập Hồ sơ quản lý của tổ, bộ phận, cá nhân,

chất lượng hoạt động của tổ theo nội dung cụ thể cho từng vị trí việc làm .

            Kết quả xếp loại : 3Tốt; 1Khá .

3. Kiểm tra cơ sở vật chất - kỹ thuật của nhà trường.

-Hợp đồng Bảo vệ quản lý 24/24 giờ , giao cho từng bộ phận sử dụng, thường xuyên kiểm tra ,tu sửa kịp thời đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác dạy học.

           Kết quả kiểm tra: Đạt loại tốt

4. Kiểm tra hoạt động của bộ phận thư viện, thiết bị.

a) Bộ phận CSVC (Bàn ghế , phòng học , công trình phụ ,sân bãi ,cảnh quan. ..)

            Hồ sơ thiết lập đầy đủ, bàn ghế được tu sửa đủ chỗ ngồi cho học sinh, phòng học, công trình phụ được theo dõi sửa chữa thường xuyên, sân bãi thường xuyên được nâng mặt bằng, cảnh quan sư phạm được tăng cường

                        Kết  quả xếp loại  : Tốt .

            b) Bộ phận thiết bị: Thiết lập đầy đủ hồ sơ theo quy định, danh mục hồ sơ được công khai đến tận giáo viên theo tổ chuyên môn, công tác bảo quản, sử dụng tương đối tốt. Kế hoạch phục vụ  giáo viên mượn một cách hợp lý, có kế hoạch kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học trên lớp, triển khai phong trào tự làm đồ dùng dạy học theo quy định cuối  năm học học nghiệm thu đưa vào sử dụng 40 cái.Dự thi triễn lãm ĐDDH cấp huyện 2 Đồ dùng đạt 1 giải ba và 01 giải khuyến khích.

Kết  quả xếp loại: Tốt.

            c). Bộ phận thư viện: Hồ sơ thiết lập đầy đủ, cập nhật kịp thời đảm bảo đầy đủ thông tin từng thời điểm. Phục vụ bạn đọc đảm bảo theo quy định, thực hiện công tác bổ sung sách đảm bảo 10% , làm kĩ thuật sách thường xuyên, phục vụ bạn đọc tốt

Kết  quả xếp loại: Tốt.

 

5. Kiểm tra công tác bán trú (nếu có) : Không

6. Kiểm tra tài chính:

Trường thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về công tác quản lý hành chính, tài chính, tài sản công, đồng thời nắm vững bám sát văn bản chỉ đạo của Phòng tài chính, của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước trong việc sử dụng, kiểm kê, kiểm tra tài sản, tài chính  cuối năm. Thực hiện dự toán, quyết toán kinh phí hàng năm, lưu trữ đầy đủ hóa đơn - chứng từ, văn bản đầy đủ.

- Tổng kinh phí cấp năm 2018:  3.041.879.000 đồng.

- Tổng kinh phí chi trong năm 2018: 3.003.801.000 đồng.

- Tồn đến ngày 31/12/2018 : 0 đồng.

           Trong đó:

       + Thực hiện cải cách tiền lương: 76.210.000 đồng.

       + Chi hổ trợ kinh phí học tâp, học sinh khuyết tật: 17.448.000 đồng.

 - Tổng kinh phí cấp năm 2019:  2.808.044.000 đồng.

 - Đã chi đến hết quý 1 /2019:        611.855.781 đồng                              

 - Tồn đến ngày 31/03/2019:        2.196.188.219 đồng.

          Kết  quả xếp loại: Tốt.

7. Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư hành chính

a) Công tác văn thư

   Thực hiện tốt  chế độ thông tin, báo cáo cho cấp trên về công tác quản lí giáo dục, các cáo chuyên môn, các báo cáo định kì, báo cáo khẩn …

    - Sắp xếp, lưu trữ  công văn đi - đến  đầy đủ kịp thời theo quy định, lưu  trữ đầy đủ  các loại hồ sơ sổ sách của Nhà trường.

          Kết  quả xếp loại: Tốt.

           b) Y tế học đường .

Thiết lập hồ sơ theo dõi một cách đầy đủ, cập nhật thông tin thường xuyên kịp thời .Thường xuyên phối kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để vận động thu phí bảo hiểm 2 loại hình . Kiểm tra chiều cao và cân nặng cho học sinh vào dịp đầu năm , tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết.Theo dõi thanh toán tiền trợ cấp nằm viện và chi trả ,bồi thường tai nạn theo quy định . Truyền thông về công tác Phòng chống bệnh sốt xuất huyết ;Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Học sinh và Giáo viên.

Kết quả xếp loại: Tốt.

            c) Phụ trách công tác Đội .

            Thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, cập nhật đầy đủ các thông tin một cách chính xác và kịp thời , Triển khai các chương trình hoạt động đội một cách kịp thời , đem lại hiệu quả tương đối khá .Tổ chức sinh hoạt chủ điểm nhân các ngày lễ lớn đặc biệt là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam , tổ chức các hoạt động và trò chơi dân gian .

                                    Kết quả xếp loại: Tốt.

8. Kiểm tra hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh

Thực hiện tốt công tác tuyển sinh học sinh đầu cấp năm học 2018- 2019:

Thực hiện đúng theo kế hoạch của UBND huyện (Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019  đạt 100%

+ Tổng số trẻ 6 tuổi (SN 2012) trên địa bàn đã huy động vào lớp 1 năm học 2018- 2019.Đạt tỷ lệ: 100%.

+ Phổ cập giáo dục tiểu học:

                   - Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1: 76/76 -   tỉ lệ:100 %.

          - Duy trì sĩ số học sinh: Không có học sinh nghỉ, bỏ học.

                     - Trẻ 11 đến 14 tuổi  tuổi đã HT CTTH:  285/291  -   tỉ lệ: 97,9%.

                     - Trẻ 6 tuổi -14 tuổi đã và đang học:  351/351- tỉ lệ: 100%.

Xã Phước Thuận  đạt chuẩn Quốc gia về chống mù chữ mức 2, phổ cập giáo dục  tiểu học mức 3 trong  năm 2018.

            + Thực hiện chương trình các môn học từ lớp 1 đến lớp 5 Quyết định số 16/2006/QĐ BGD& ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006. Công văn 896/BGD&ĐT-GDTH ngày 13 tháng 02 năm 2006 về hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học. Công văn 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 09 năm 2006 về hướng  dẫn chương trình các môn học. 

-  Thực hiện việc dạy học theo chuẩn kiến thức,  kỹ năng của chương trình với định hướng cá thể hóa người học đồng thời thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và đánh giá kết quả học tập của HS theo Thông tư 30 và Thông tư 22 của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

           - Thực hiện đúng công văn số: 5842/BGD& ĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn chung về điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học.

          - Giáo viên thực hiện dạy đúng tiến độ chương trình, kế hoạch giảng dạy và thời khóa biểu, dạy đủ số môn quy định , không bỏ tiết. Đảm bảo đủ sách giáo khoa, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh .

           - Thực hiện giảng dạy tích hợp giáo dục môi trường, tiết kiệm năng lượng, rèn kỹ năng sống trong các môn học .

            + Thực hiện chương trình giảng dạy và các hoạt động giáo dục: Thực hiện đúng  chương trình quy định của Bộ GD-ĐT, đúng kế hoạch dạy học, có tổ chức các hoạt động như:  chào cờ  thứ hai đầu tuần, văn nghệ, thể thao, hoạt động  ngoài giờ  lên lớp.

  +Trường thực hiện nghiêm túc Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 2014 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học và  Thông tư 22/2016/TT- BGD&ĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 cho toàn thể giáo viên. Trong quá trình giảng dạy, đánh giá xếp loại học sinh đúng yêu cầu, phản ánh đúng chất lượng dạy và học của nhà trường. Tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh đúng theo Thông tư 30 và Thông tư 22 của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

9. Tự kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng.

Thực hiện theo Thông tư số 39/2013/TT-BGD-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục,  trường không kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên,  trường tổ chức dự giờ, kiểm tra giáo viên về việc thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục theo kế hoạch kiểm tra của các đơn vị để có cơ sở đánh giá, xếp loại vào cuối năm học.

Thực hiện đầy đủ các quy định, soạn giảng 2 tiết/tuần, xây dựng kế hoạch đầy đủ, thực hiện nghiêm túc chế độ  làm việc.

            Đánh giá  việc thực  kế hoạch kiểm tra so với kế hoạch đạt tỉ lệ 100%, trong đó kiểm tra đột xuất đạt 30% so với kiểm tra thường xuyên, vượt 15% so với cùng kỳ năm học 2017-2018.

10. Kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng:

a) Giải quyết khiếu nại ,tố cáo:

Tổng số đơn thư đã nhận:0, trong đó khiếu nai:0;Tố cáo: không

Số đơn thư khiếu nại tố cáo đã giải quyết : không , tồn đọng: Không

Đánh giá về công tác giải quyết KN-TC: Tốt

b) Tiếp công dân ( Phụ huynh học sinh )

Thực hiện lịch tiếp một cách nghiêm túc,  hàng tuần vào sáng thứ ba và và chiều thứ sáu , trong năm đã tiếp 20 lượt công dân, mọi nội dung được giải quyết một cách sâu sắc, thấu tình đạt lý,

Đánh giá về công tác tiếp công dân: Tốt

c) Phòng chống  tham nhũng :

Trường thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Quy chế làm việc của trường; thực hiện 3 công khai theo quy định.Trường tiếp tục xây dựng tập thể nội bộ đoàn kết, vững mạnh trên nguyên tắc tập trung dân chủ; giải quyết mọi việc công khai, có lý, có tình, đúng pháp luật và các quy định của ngành ,của chính quyền địa phương.

Đảm bảo thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách cho đội ngũ đúng văn bản quy định và theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.Thực hiện  tốt quy định công khai minh bạch các khoản chi  theo quy định, thực hành tiết kiệm, chống lạm thu.

 

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

            Trường thực hiện đúng chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý chuyên môn, thực hiện và lưu trữ đầy đủ các sổ sách, hồ sơ chuyên môn theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước  

           Hoạt động chuyên môn của trường đi vào nền nếp qua đó giáo viên nghiêm túc thực hiện đúng quy chế chuyên môn, tay nghề nghiệp vụ chuyên môn được nâng cao và vận dụng tốt vào công tác giảng dạy từ đó duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

          Công tác kiểm tra được thực hiện đúng kế hoạch, có nhận xét, đánh giá công bằng, khách quan cụ thể để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bộ phận rà soát kiểm điểm lại công tác đảm nhiệm thấy được những ưu điểm cần phát huy và tồn tại để khắc phục sửa chữa sai sót  nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các báo cáo, kế hoạch và biên bản kiểm tra sắp xếp khoa học, lưu trữ, bảo quản khá tốt.

                      2. Khuyết điểm, tồn tại

           Việc sử dụng ĐDDH của giáo viên trong các tiết dạy chưa phong phú. Trong tiết dạy giáo viên còn giảng giải nhiều, chưa mạnh dạn giao việc cho học sinh. Một số học sinh rụt rè, chưa tự tin tham gia vào các hoạt động học tập trên lớp.

Một số giáo viên còn nói nhiều, giảng giải nhiều trên lớp, chưa tìm một vị trí đứng hợp lý để có thể nhìn bao quát lớp, để phát hiện kịp thời những yêu cầu hỗ trợ của các nhóm, chưa tập trung chú  ý theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ, các em học sinh tiếp thu chậm ở các nhóm.

           Trong việc tham gia các phong trào, hội thi cấp huyện của giáo viên và học sinh kết quả còn khiêm tốn, chưa đạt thành tích cao.

            Một số bộ phận thực hiện sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chưa hợp lý, khoa học.

             Ý thức giữ gìn vệ sinh trường, lớp của học sinh chưa tốt.

IV. Những khó khăn, vướng mắc:

Cần hướng dẫn các biểu mẫu biên bản  thống nhất của từng nội dung kiểm tra để  giúp cho  nhà trường thực hiện một cách chặt chẽ.

V. Kiến nghị, đề xuất

1. Đối với trường:

2. Đối với Phòng GD&ĐT: Cho ý kiến chỉ đạo về định mức chi bồi dưỡng cho cộng tác viên làm công tác kiểm tra

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019 của trường Tiểu học số 3 Phước Thuận

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận

-PGD&ĐT

-Lưu VT-CTKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 67
Hôm qua : 10
Tháng 01 : 190
Năm 2020 : 190