Monday, 20/01/2020 - 18:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 3 Phước Thuận

Báo cáo tháng 1 năm 2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUY PHƯỚC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 3 PHƯỚC THUẬN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 

                     Số: …./BCT – TrPT3                                                                 

                                                                                                                 Phước Thuận , ngày 18 tháng 01 năm2019

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2019

 

Thực hiện hiện chương trình công tác chính trong năm học 2018-2019 và công tác tháng 01/2019.Trường Tiểu học số 3 Phước Thuận triển khai, tổ chức thực hiện  đạt kết quả cụ thể như sau:

I. THỐNG KÊ SỐ LIỆU

1) Tình hình đội ngũ CBGV-CNV

 

 

 

 

 

T Số

CBGV-CNV trong

tháng/nữ

 

Trong đó

 

Tổng số

Đảng viên trong tháng

SL Đảng viên mới kết nạp trong tháng/nữ

Tổng số

Đoàn viên

Công đoàn

CBQL/nữ

Giáo viên/nữ

Nhân viên/nữ

BC

BC

BC

SL

Tỷ lệ%

SL

Tỷ lệ%

25/19

2/0

0

15/11

4/3

3/3

1/1

13/8

52,0

0/0

 

21

84,0

Tăng (+), giảm(-) so với tháng trước

0/ +0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            - Tình hình CBQL, nhân viên đủ/thiếu tổ, bộ phận: Bố trí đủ.

          - Tình hình giáo viên giảng dạy đủ/ thiếu (bộ môn): Đủ , Trong đó có 1 GV đang nghỉ sinh ( Nhạc)

2) Tình hình lớp, học sinh:

 

 

 

Tổng số lớp trong tháng

Tổng số HS trong tháng/ nữ

 

Trong đó

Ghi chú

Khối L6 (1)

Khối 7( 2)

Khối L8 (3)

Khối L9( 4)

 

Khối (5)

 

TS lớp

TS HS/nữ

TS lớp

TS HS/nữ

TS lớp

TS HS/nữ

TS lớp

TS HS/nữ

TS lớp

TS HS/nữ

13

351/179

3

78/34

3

69/35

2

60/34

3

76/45

2

69/31

 

 

Tăng(+), giảm(-) so với tháng trước

0

-1/0

0

-1/0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

            - Tổng số học sinh chuyển đến trong tháng: 0

            - Tổng số học sinh chuyển đi trong tháng:  1/0

            3. Tình hình học sinh bỏ học trong tháng: ( dành cho cấp TH, THCS báo cáo)

 

 

 

Tổng số

HS đầu năm/ nữ

Tổng số HS bỏ học trong tháng/ nữ

Tỷ lệ%

Trong đó học sinh bỏ học

Ghi chú

Lớp

 6(1)/ nữ

Lớp 7(2)/nữ

Lớp 8(3)/ nữ

Lớp 9(4)/nữ

Lớp (5)/nữ

354/181

 

0

0

0

0

0

0

0

 

Tăng ( +), giảm(-) so với tháng trước

-1/0

0

0

0

0

0

0

0

Chuyển trường

II. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG THÁNG

            1. Công tác chính trị tư tưởng:

            a.Những việc làm được :

            - Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp  luật Nhà nước, các cuộc vận động lớn của ngành gắn liền với phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Giáo dục truyền thống cho CBGV – NV ngày Học sinh sinh viên  Việt Nam 09/1/2019.

- Tăng cường giáo dục An toàn giao thông  thời gian giáp tết; Triển khai thực hiện Nghị định 36/2009 về việc cấm đốt pháo và sử dụng các loại vật liệu nổ.

- Triển khai việc phòng chống các loại tệ nạn xã hội, nghiêm cấm học sinh tham gia các trò chơi nguy hiểm; giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, ...

- Phát động phong trào diệt chuột bảo vệ mùa màng do địa phương phát động.

- Triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong CBGV-NV và học sinh.

- Triển khai cuộc vận động mua 700 gói  tăm tre Ủng hộ Hội người mù huyện Tuy Phước.

- Triển khai thực hiện quỹ Phòng chống thiên tai năm 2019.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

             b.Những việc chưa làm được hoặc làm được nhưng hiệu quả thấp:  Không.

                Kiến nghị: Không.

            2) Công tác chuyên môn:

               a-Những việc làm được:

            - Chỉ đạo thực hiện chương trình,có áp dụng điều chỉnh  nội dung  dạy học đến tuần 20;

-  Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo NCND BH.

            - Kiểm tra việc rèn chữ giữ vở của học sinh từ khối 1à5; Tổ chức giao lưu Nét chữ nết người cấp trường lần thư hai; Tuyển chon danh sách dự thi cấp huyện

            - Tổ chức tự kiểm tra kiện toàn Hồ sơ sổ sách cán bộ giáo viên, nhân viên và các bộ phận.

            - Tuyển chọn, tập luyện và tham gia giải điền kinh cấp huyện năm học 2018 – 2019 gồm 2 môn chạy cự ly  60 mét và bật xa tại chỗ. Kết quả dự thi cấp huyện: Đạt 1 giải Nhì  chay cự ly  60 mét nữ ( Lý Thị Huyền Sang lớp 5A) được chon dự thi cấp tỉnh.

            - Tổ chức Hội thảo về cách đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014 và Thông tư 22/2016 cách đánh giá  học sinh tiểu học cuối kì I.

            - Thực hiện báo cáo sơ kết hoạt động dạy học HKI năm học 2018 – 2019 và xây dựng kế hoạch hoạt động HKII năm học 2018-2019.

            - Triển khai công tác điều tra bổ sung diện trẻ từ 1 à 5 tuổi để cập nhật hồ sơ PCGDTH và chuẩn bị công tác tuyển sinh lớp 1 năm học  2019 – 2020 ( kết quả 72 em).

            - Tự kiểm tra Hồ sơ hoạt động dạy học và giáo dục để thực hiện công kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

            - Tổng hợp, cập nhật, báo cáo số liệu  học kì I vào phần mềm CSDL, EQMS

            - Báo cáo phân công nhiệm vụ học kỳ II; Thời khóa biểu; Triển khai các bài thể dục giữa giờ, buổi sáng và Võ cổ truyền dân tộc cho học sinh theo quy định của PGD –ĐT; Phương pháp bàn tay nặn bột, Phương pháp dạy học Mĩ thuật mới (Đan mạch).

            - Tổ chức Hội thi triển lãm ĐDDH cấp trường, chọn tham gia Hội thi ĐDDH cấp huyện: gồm 2 bộ của khối lớp 2&3.

            - Tiếp tục duy trì hoạt động thư viện thân thiện

            - Tổ chức Hội giảng năm học 2018-2019: 1 tiết/GV.

            - Tổ chức giao lưu học sinh năng khiếu Tiếng việt, Toán khối lớp 4&5.

            - Tổ chức nâng chất lượng học sinh chưa hoàn thành về kiến thức kĩ năng, năng lực,   phẩm chất trong học kì I.

             b-Những việc chưa làm được hoặc làm được nhưng hiệu quả thấp: Không .

             3) Công tác  tổ chức – cán  bộ:

              a-Những việc làm được:

+ Cập nhật bổ sung hồ sơ nhân sự của CBGV –NV.

+ Lập và duyệt quỹ lương tháng 01/2019 và năm 2019.

+ Kiểm điểm lãnh đạo và Chủ tịch công đoàn cuối kỳ I năm học 2018 -2019; xây dựng kế hoạch  đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 - 2019.

+ Công khai minh bạch tài sản thu nhập cá nhân năm 2019 ( Kế toán, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng)

+ Điều tra cập nhật bổ sung diện  trẻ sinh năm 2013 để chuẩn bị công tác tuyển sinh ps1 và xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp năm học 2019-2020.

            b -Những việc chưa làm được hoặc làm được nhưng hiệu quả thấp hiệu quả thấp: Không.

           c -Kiến nghị :  Không 

            4) Công tác CSVC – Tài chính:    

            a-Những việc làm được:

            * CSVC

            +Tiến hành kiểm kê tài sản cuối năm 2018 ( 0h ngày 01/01/2019 ); lập báo cáo theo mẫu C53 cho PGD –ĐT; Tiến hành xử lý việc thanh lý tài sản bị hư hỏng năm 2018; Lập tờ trình đề nghị thanh lý tài sản cuối  năm 2018; Lập tờ trình đề nghị tu sửa nâng cấp 12 phòng học kiên cố.

            +  Tổng vệ sinh môi trường, chỉ đạo trồng hoa, xây dựng cảnh quan;

            + Bàn giao tài sản sau kiểm kê đưa vào sử dụng năm 2019.

            * Tài chính: 

            - Duyệt quỹ tiền lương năm 2019.

            - Lập kế hoạch đề nghị thanh toán tiền lương, tiền công và  các chế độ cho khác cho CBGV tháng 01 và tháng 02 năm 2019.

            -Rút kinh phí hoạt động tháng 12/2018;Theo dõi tăng giảm BHXH; Quyết toán kinh phí quý 4;

            - Đối chiếu kinh phí 12 tháng năm 2018; Lập kế hoạch quyết toán ngân sách  năm 2018.

            - Tự kiểm tra tài chính năm 2018, chuẩn bị công tác thẩm định ghi thu, ghi chi năm 2018.

            b)Những việc chưa làm được hoặc làm được nhưng hiệu quả thấp: Không             

             5) Công tác đoàn  thể:

            * Công tác Đảng:

            a) Những việc đã làm được: Sinh hoạt đảm bảo theo quy định; nhận kết quả phê duyệt  của Đảng ủy xã về phân tích chất lượng CSĐ và Đảng viên năm 2018 ( kết quả chi bộ đạt chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ); xây dựng kế hoạch công tác chi bộ 2018; Học tập nghị quyết TW 8 Khóa 12 và đăng ký triển khai Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  theo chỉ thị số 05/BCT ngày 15/05/2016; theo chuyên đề năm 2019: “Xây dwnbgj ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởngđạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

            b)Những việc chưa làm được hoặc làm được nhưng hiệu quả thấp: Không

                        + Nguyên nhân:Không

                        + Kiến đề nghị:Không

*Công Đoàn :

      a) Những việc đã làm được:

       - Vận động CBĐV thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành và các hội Đoàn thể.

       - Thực hiện tốt thăm hỏi những đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn ốm đau và hiếu hỷ.

       - Thực hiện tốt việc sinh hoạt công đoàn định kỳ để tuyền truyền đoàn viên nêu cao ý thức trong công tác chuyên môn.

       - Vận động CBGV-CNV thực hiện tốt thi đua phong trào 2 tốt “Giỏi việc trường đảm việc nhà”.

        Thực hiện quyết toán kinh phí công đoàn năm 2018.

      - Thực hiện báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn trong HKI và xây dựng phương hướng hoạt động công đoàn HKII năm học 2018 – 2019.

            - Chăm lo tết cho CBĐV –NLĐ  năm 2019.

      b) Những việc chưa làm được hoặc làm nhưng hiệu quả thấp : Không .

            * Kiến đề nghị :  Không

* Hoạt động Đoàn, Đội :  

      a) Những việc đã làm được:

  - Củng cố đội trống, nghi lễ, chào cờ và kĩ năng chuyên môn đội.

       - Kiểm tra các chuyên hiệu theo quy định; xây dựng phương án thực hiện An toàn giao thông trong dịp trước trong và sau tết;

       - Triển khai viết thư UPU lần thứ 48 thu được 130 bài và nộp HĐĐ huyện 6 bài;

       - Triển khai cuộc thi tìm hiểu anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính thu được 140 bài Và chọ 10 bài nộp HĐĐ huyện.

       - Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào đọc và làm theo báo Đội.

       - Đăng ký cam kết học sinh phòng chống các tệ nạn xã hội trước ,trong và sau tết.

       - Phối hợp với  Đoàn thanh niên Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Quy Nhơn tặng 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn( mỗi suất 5kg gạo và 200. 000 đồng) theo chương trình Xuân ấm áp năm 2019.

       b) Những việc chưa làm được: Không.

* Kiến đề nghị: Không

            * Công tác Y tế học đường

a) Những việc đã làm được :

+ Tuyên truyền cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết  cho GV- HS

+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị YTTH; dụng cụ vệ sinh;  nước uống

+ Theo dõi giám sát điều kiện vệ sinh trường học.

+ Lập kế hoạch rút kinh phí hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu  năm học 2018-2019

+ Thực hiện công tác  kiểm kê tài sản y tế năm 2018 ( 0h/01/01/2019)

+ Thực hiện tốt công tác truyền thông về An toàn thực phẩm cho CBGV-NVvà Học sinh.

+ Phối hợp Công ty muối Bình Định truyền thông về cách phòng ngừa bệnh bướu cổ và các tối loạn khác do thiếu I ốt.

            b)Những việc chưa làm được hoặc làm được nhưng hiệu quả thấp:Không

                        + Nguyên nhân:Không

                        + Kiến đề nghị: Không

            * Công tác Tổng hợp, thi đua

            a) Những việc đã làm được :

+ Thực hiện các loại báo cáo theo quy định; Cập nhật báo cáo thống kê bằng phần mềm  theo quy định của PGD và ĐT.

            + Sơ kết thi đua đợt II( HKI ), phát động thi đua đợt 3 đến 26/3/2019.

            + Báo cáo sơ kết học kỳ I; Báo cáo tài chính ,tài sản cuối năm 2018.

            + Thực hiện báo cáo sơ kết phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm vòng sơ khảo năm học 2018 -2019;

            + Cập nhật các phần mềm theo quy định.

            b)Những việc chưa làm được hoặc làm được nhưng hiệu quả thấp: Không

                        + Nguyên nhân:Không

                        + Kiến đề nghị:Không

            6. Công tác khác:

            a) Những việc đã làm được :

            + Tổ chức tập huấn thu quỹ phòng ngừa thiên tai trong CBGV, NV, NLĐ trong đơn vị năm 2019.

            + Vận động CBGV,NV và Học sinh mua tăm ủng hộ Hội người mù huyện Tuy Phước

            + Thực hiện giao lưu Đoàn thanh niên Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Quy Nhơn tặng 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn( mỗi suất 5kg gạo và 200. 000 đồng) theo chương trình Xuân ấm áp năm 2019.

            b)Những việc chưa làm được hoặc làm được nhưng hiệu quả thấp:

                        + Nguyên nhân:Không

                        + Kiến đề nghị: không

            7. Công tác xã hội hóa giáo dục:

            a) Những việc đã làm được:

+ Phối hợp địa phương xây dựng phướng án bảo về Trường học an toàn; Phối hợp địa phương điều tra diện trẻ 6 tuổi để làm công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nhà trường năm học 2019 – 2020 .

            b)Những việc chưa làm được hoặc làm được nhưng hiệu quả thấp:Không

                        + Nguyên nhân:Không

                        + Kiến đề nghị:Không

            III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

            - Ưu điểm:Thực hiện tốt kế hoạch đề ra trong tháng của trường và theo chỉ đạo của Ngành

            - Tồn tại, hạn chế: Một số ít  học sinh lớp 1 còn đi trễ (do thời tiết khá lạnh )

            IV. KIẾN ĐỀ NGHỊ CHUNG CÁC CẤP:

             +PGD : 

Tu sửa nâng cấp 12 phòng học cấp 3 Trường TH số 3 Phước Thuận năm 2019; Cho phép chủ trương thanh lý Phòng Hoạt động Đội cũ  nằm độc lập giữa sân trường;

+ UBND xã: Tổng vệ sinh môi trường ,ngăn chặn việc đổ rác thải dọc theo tuyên giao thông, khu vực trước trường ; Có kế hoạch mở rộng xây kè chắn chống sạc lở 4 phòng học và phòng hành chính phía tây, vì hiện nay móng nằm sát chân ruộng.             

      Cán bộ văn phòng                                                                                              Hiệu trưởng

                                                           

 

 

       Nguyễn Thị Lài .                                                                                                 Võ Ngọc Hải 

Nơi gửi:                     

            -PGD-ĐT ( b/c)

                -Lưu VT –VP

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 60
Hôm qua : 10
Tháng 01 : 183
Năm 2020 : 183